Infobrochure                

2022-2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koning Albertlaan 58 – 3620 Lanaken

Tel. 089/73 06 72

d’ Aspremont Lyndenlaan 1 – 3621 Rekem

Tel. 089/71 54 15

E-mail: info@bsengelsehof.be


 

 

 

 

I.       VOORWOORD

 

Beste ouders, opvoeders,

 

Wij presenteren u graag deze bundel met gegevens,  die u een overzicht geeft over de werking in onze basisschool In de Engelse Hof Lanaken en onze Dalton methodeschool te Rekem.

 

Hier zijn we alvast fier over:

Wij zijn de ENIGE SCHOOL in Lanaken, waar uw kind(eren) zijn of haar studies kan volbrengen van twee jaar en een half tot achttien jaar. Naast een basisschool en een middelbare school is er ook een “sleep-over” (internaat) op onze campus.

 

Wilt u een rondleiding of meer informatie? Neem dan gerust contact met ons op om een afspraak vast te leggen.

 

 

Vriendelijke groeten,

 

JANS SABINE

directeur

 

 

 

 

 

II.   ORGANISATIE  SCHOOLGEBEUREN

 

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag:

 

voormiddag:                                                               van 08.40 uur tot 12.15 uur.

                                                                      

namiddag:                                                                  van 13.15 uur tot 15.00 uur.

                                                          

                                                                                  

De woensdagvoormiddag:                                van 08.40 uur tot 11.55 uur.

 

 

SPEELTIJD                                                                  van 10.20 uur tot 10.35 uur.

 

 

                                   

De leerlingen zijn zeker aanwezig EEN KWARTIER voor de aanvang van de lessen.

 

 

 

 

 

 

 

 

III.      OPVANG

  1. Basisschool In de Engelse Hof Lanaken

Onze basisschool organiseert voor de kinderen opvang van 06.30 uur ’s morgens tot 08.05 uur. Daarna neemt de school het toezicht over. ’s Avonds is er opvang mogelijk tot  18.00 uur.

·         Het opvanglokaal bevindt zich in de C-blok. Parking: aan ingang poortjes Cultureel Centrum;

·         Het tarief voor de hoofdschool bedraagt € 1,00 per begonnen half uur

·         De ouders brengen hun kind persoonlijk naar het opvanglokaal;

·         De kinderen kunnen spelen en krijgen de kans taken te maken (let op: er is geen pedagogische ondersteuning);

·         De kinderen mogen het opvanglokaal niet verlaten zonder toestemming van de toezichter;

·         Bij mooi weer gaat de opvang door op de speelplaats;

·         Het aankomstuur en het vertrekuur worden automatisch digitaal geregistreerd via een digitaal registratiesysteem. Hieruit volgt de facturatie.

·         De kinderen dienen vóór 18.00 uur opgehaald te worden. Bij laattijdig ophalen, wordt er een boete van € 5,00 per begonnen kwartier aangerekend. ( respijt tot 18.05u)

·         De voor- en naschoolse opvang is fiscaal aftrekbaar tot een bedrag van € 11,20 per opvangdag.

 

  1. Dalton methodeschool te Rekem

De opvang van de leerlingen van de methodeschool loopt in samenwerking met Villa Kakelbont. Ouders kunnen contact opnemen met Villa Kakelbont: 089/73 38 97.

 

 

IV.   BRENGEN – AFHALEN VAN DE KINDEREN

 

Vestiging ‘In de Engelse Hof’

´s Morgens kunnen de kinderen de diverse ingangen gebruiken om naar de school te komen.  Ouders, die hun kind brengen of halen met de auto gebruiken ALTIJD de in- en uitgang aan de parking van het Cultureel Centrum of het pleintje “Aan de Engelse Hof”.

 


Let op!

De ingang aan de Maastrichterweg is geen in- of uitgang voor ouders. Men is dus NIET verzekerd bij gebeurlijke ongevallen. Dit is enkel een PERSONEELSTOEGANG!

 

 

REGELS VOOR DE FIETSERS:

 

  • In- en uitgang fietsers:

enkel via de ingang aan de achterkant van het CCL (parking sporthal). Het gebruik van andere in- en uitgangen, is op eigen verantwoordelijkheid.

 

  • Het is verboden te fietsen op het domein. Het betreden en verlaten van het schooldomein gebeurt met de fiets aan de hand.

 

Vestiging  “Dalton methodeschool” te Rekem

’s Morgens gebruiken de kinderen de hoofdingang langs de kleutertuin om naar school te komen.  Ouders, die hun kind brengen of halen met de auto, gebruiken ALTIJD de hoofdingang van de kleutertuin. De ingang tegenover de Proxy Delhaize is enkel een PERSONEELSTOEGANG

 

V.   SCHOOLVERZEKERING

Iedereen is kosteloos verzekerd bij ETHIAS – Prins-Bisschopssingel 73 te 3500 Hasselt. Deze verzekering dekt alle lichamelijke letsels, opgelopen bij een ongeval op school of op de NORMALE WEG van en naar huis. Schade aan kledij, fietsen, enz¼ wordt niet vergoed. Er is een maximum vergoeding van € 50,00 betreffende brillen.

 

VI.   OP WEG NAAR SCHOOL EN NAAR HUIS

Om naar school te komen en naar huis te keren, moeten de leerlingen de KORTSTE en tevens de VEILIGSTE WEG gebruiken. Ze gaan rechtstreeks naar huis en dienen zich op straat correct te gedragen. De leerlingen die per fiets komen, moeten om ongevallen te voorkomen, op- en afstappen aan de poort en hun fiets aan de hand geleiden naar het fietsrek. Zij dienen verplicht een fluovestje te dragen gedurende het hele schooljaar.

 

 

 

 

 

 

VII.   AFWEZIGHEDEN

Gelieve afwezigheden ’s ochtends telefonisch te melden, alsook de reden  en de mogelijke duur.

Hoofdschool In de Engelse Hof:                 089/73 06 72

Dalton methodeschool te Rekem:           089/71 54 15

                                                                               of info@bsengelsehof.be

Indien uw kind(eren) minder dan vier dagen afwezig blijven, gelieve dit schriftelijk (via agenda en/of verklaring na de afwezigheid) te melden aan het secretariaat, de leergroepsleider of directie. Vanaf vier opeenvolgende dagen is een medisch attest vereist (zie schoolreglement).

Besmettelijke ziekten, rode hond, luizen, enz... dienen onmiddellijk gemeld.

Een leerling, die ons door de ouders wordt toevertrouwd tij­dens de middagpauze en die zich zonder toelating aan het schooltoezicht onttrekt, wordt als onwettig afwezig beschouwd.

Leerlingen - die omwille van welke reden dan ook - de school tijdens de schooluren moeten verlaten, worden steeds afgehaald, ook al zijn ze te voet of met de fiets gekomen.

 

VIII.   OMKADERING EN BEGELEIDING

·                     De kleuterschool omvat momenteel negen kleuterklassen ( zeven klassen in ‘In de Engelse Hof’ en twee klassen in ‘In de Engelse Hof Methode’). 

 

·                     In de kleuterschool van de hoofdschool werken we met co- teaching. Twee leerkrachten staan er samen voor de klas. Hiervoor werd de infrastructuur aangepast.

 

·                     De lagere school bestaat uit zes leerjaren.  Elk leerjaar is minstens gesplitst. 

In ‘Dalton Methodeschool Rekem’ zijn er 3 graadsklassen.

 

·                     De  klassen worden aangeduid met een cijfer en de eerste letter van de familienaam van de klastitularis.   (vb. 3J = 3de leerjaar van Mevr. Janssen).

 

·                     Elk schooljaar trachten we de klassen zo evenwaardig en heterogeen mogelijk samen te  stellen.  Bij de samenstelling wordt rekening gehouden met de voorbije leerresultaten, de levensbeschouwelijke keuze, het geslacht, evenredigheid in aantal ¼

 

·                     Indien leer- en/of gedragsmoeilijkheden worden vastgesteld dan ontvangen de ouders een begeleidingsformulier met voorstellen tot aanpak.

 

·                     Op school is een C.L.B.-team zeer regelmatig aanwezig.  Kinderen worden oordeelkundig opgevolgd, ook op medisch gebied.  Deze diensten zijn gratis.

 

 

 

·                     Kinderen waarbij spraakmoeilijkheden worden opgemerkt kunnen ook op school getest worden door een logopedist mits schriftelijke toestemming van de ouders.  De keuze van logopedist is steeds vrij.

 

·                     Leerlingen van de lagere school werken met aangepaste software, ook in de kleuterklassen zijn er in elke klas computers aanwezig.

 

·                     In de kleuterafdeling is er een kinderverzorgster als extra hulp.

 

·                     Elke week krijgen onze leerlingen één uur les van een leraar lichamelijke opvoeding. Hij/zij zorgt ervoor dat uw kind(eren) fysiek in conditie blijven.

 

·                     Minstens vijf woensdagnamiddagen kunnen de leerlingen meedoen aan sportactiviteiten welke netoverschrijdend worden georganiseerd.

 

·                     Er wordt aandacht besteed aan de integratie van de diverse geledingen op de campus.

Daarvoor worden o.a. bezoek- en introductiedagen georganiseerd tussen de derde kleuterklas, het eerste leerjaar en het eerste jaar secundair onderwijs met onze zesde leerjaren.

 

·                     Informatie- en introductieavond voor basisschool In de Engelse Hof is 13 september 2022.

Informatie- en introductieavond voor Dalton Methodeschool is 13 september 2022.

 

                                                                                                                             

·                     Onze school is een weerspiegeling van de maatschappij. Een gemeenschap waar mensen wonen met diverse religies en levensbeschouwingen. Daarom hebben we in ONS basisonderwijs een VRIJE KEUZE

De ouder kan elk schooljaar van 1 juni tot 30 juni zijn keuze herbepalen. Deze wijziging gaat in het volgende schooljaar vanaf 1 september. Momenteel worden er lessen gegeven door bijzondere leerkrachten in:

 

§  de Rooms-Katholieke godsdienst    

§  de Protestants Evangelische godsdienst

§  de Orthodoxe godsdienst                

§  de Islamitische godsdienst

§  de Moraal (N.C. Zedenleer)

 

·                     Religieuze kentekenen worden niet toegestaan.

 

 

 

 

 

 

 

IX.   ZWEMLESSEN

De kleuters van de 3de kleuterklas en de leerlingen van de lagere school gaan zwemmen in het Sportcentrum “Sportoase” te Lanaken. De kleuters zwemmen gratis dankzij de financiële ondersteuning van de gemeente Lanaken.

Er worden per klas 10 zwembeurten gedurende het schooljaar georganiseerd. De kost van de zwembeurten wordt verrekend binnen de maximumfactuur.

 

X.   MAXIMUM FACTUUR

In principe is onderwijs krijgen binnen een Vlaamse basisschool gratis. Inschrijfgelden dienen niet betaald te worden. De school werkt via de maximumfactuur. Dit is een vastgelegd bedrag dat per schooljaar door de overheid aangepast kan worden. Voor schooljaar 2022 – 2023 is de maximumfactuur als volgt vastgelegd:

 

Voor het kleuteronderwijs: € 50,00

Voor het lager onderwijs: € 95,00

 

U ontvangt hiervoor een factuur die betaald dient te worden via overschrijving. Als de afrekening op het einde van het schooljaar het totale bedrag niet bereikt, wordt het resterend bedrag teruggestort.

 

De minder scherpe maximumfactuur werd vastgelegd op € 480,00. Dit is het maximum bedrag dat mag besteed worden aan meerdaagse uitstappen, zoals zeeklassen en dit over de periode van het eerste tot en met het zesde leerjaar.

 

 

XI.  Ouderparticipatie

Gedurende het schooljaar organiseert de school tal van activiteiten.

Ouders en grootouders worden regelmatig ingezet bij de ondersteuning van de activiteiten zoals: participeren in de leesondersteuning voor het eerste leerjaar, schoolfeest, carnaval, musical, begeleiding bij een uitstap, ondersteuning in de refter bij de kleuters, ….

Deze participatie gebeurt steeds op vrijwillige basis. 

De vrijwilligers zijn steeds verzekerd door onze schoolpolis.

 

 

 

 

XII.   FORMALITEITEN INSCHRIJVINGEN

1.        Instapdagen voor kleuters die 2,5 jaar zijn:

q  de eerste schooldag

q  na de herfstvakantie (Allerheiligen)

q  na de wintervakantie (Kerstmis)

q  op één februari

q  na de krokusvakantie (carnaval)

q  na de lentevakantie (Pasen)

q  na Onze Lieve Heer Hemelvaart

 

De ouder/voogd regelt zelf wanneer, hoe lang per dag de NIET- LEERPLICHTIGE kleuter naar school komt. We vragen dit steeds mee te delen aan de klasjuf.

Voor de klasorganisatie bevelen we aan uw kind in te schrijven bij de leeftijd van 2,5 jaar.

 

2.        Kijkdagen voor nieuwe kleuters:

·                     21 oktober 2022

·                     9 december 2022

·                     20 januari 2023

·                     11 februari 2023

·                     10 maart 2023

·                     5 mei 2023

·                     9 juni 2023

Kijkdagen worden in het klasje georganiseerd van 09.00 uur tot 10.30 uur. U kan dan kennismaken met de juffen en het klasje.

 

 

 

 

 

 

 

3.        Een kleuter of leerling kan ALTIJD ingeschreven worden en ONMIDDELLIJK naar school komen vanaf DRIE jaar.

 


FORMALITEITEN

·                     Het geboortebewijs van het kind (vb. Kids ID, paspoort).

 

·                     De wetgeving voorziet voor het toekennen van een studie- of schooltoelage een aanwezigheidsvereiste, afhankelijk van de leeftijd.

·                     De studietoelage kan reeds aangevraagd worden vanaf de 1ste kleuterklas.

 

 

XIII.   HULP IN HET BETALEN VAN SCHOOLKOSTEN

Heeft u het financieel moeilijk om bepaalde schoolkosten te betalen? Het OCMW van Lanaken kan – indien u inwoner van Lanaken bent - tussenkomen in de betaling van schoolkosten en dit onder bepaalde voorwaarden.

Hiertoe is een inkomensonderzoek noodzakelijk.

Wenst u meer inlichtingen of wenst u een afspraak met een maatschappelijk assistent van het OCMW, neem dan gerust contact op met de sociale dienst op het nummer: 089/73 00 60 of via mail: ocmw@lanaken.be.

 

Neem zeker eens een kijkje op onze website www.bsengelsehof.be

of volg ons op facebook “Basisschool In de Engelse Hof” & “Dalton Methodeschool Rekem”!

 

 

 

 

XIV. VASTE ACTIVITEITEN:

Boswandeling

Sinterklaasbezoek                 

Wensboom                                                    

Carnaval: Gekke week                                  

Carnavalstoet                                                

Carnavalsbal                                                             

Bezoek paashaas                                           

Schoolfeest                            

Ijsjesdag                                                        

Schoolreizen                                                             

Proclamatie derde kleuterklas                                             

Proclamatie zesde leerjaar                                      

Einde schooljaarfuif

 

Deze vaste activiteiten kunnen steeds aangepast worden  

 

XV. MUSICAL

Musicalvoorstelling in het Cultureel Centrum van Lanaken door onze beide vestigingen op

vrijdag 2 en zaterdag 3 juni 2023

 

 

 

 

 

 

XVI. VRIJE DAGEN - SCHOOLJAAR 2022-2023

Hervatting van de lessen:             Donderdag 1 september 2022

Vaste vakantieperiodes:

Herfstvakantie:                                zaterdag 29 oktober 2022            t/m        zondag 6 november 2022

Wintervakantie:                              zaterdag 24 december 2022        t/m        zondag 8 januari 2023

Krokusvakantie:                              zaterdag 18 februari 2023            t/m        zondag 26 februari 2023

Lentevakantie:                                 zaterdag 1 april 2023                      t/m        zondag 16 april 2023

Zomervakantie:                                zaterdag 1 juli 2023                         t/m        donderdag 31 augustus 2023

 

Vaste verlofdagen:

Facultatieve vrije dag:                   maandag 3 oktober 2022

Wapenstilstand:                              vrijdag 11 november 2022

Facultatieve vrije dag:                   woensdag 25 januari 2023

Dag van de arbeid:                          maandag 1 mei 2023

Facultatieve vrije dag:                 woensdag 17 mei 2023

O.L.H. Hemelvaart:                         donderdag 18 mei 2023

Brugdag:                                             vrijdag 19 mei 2023

Pinkstermaandag:                          maandag 29 mei 2023

 

 

Pedagogische studiedagen voor de leerkrachten:

 Pedagogische dag:         vrijdag 30 september 2022

½ pedagogische dag:      woensdag 15 maart 2023

½  pedagogische dag:     vrijdag 30 juni 2023 (namiddag)