1. Verantwoordelijkheid 

Kinderen leren dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor de dingen die ze doen. Ze leren 
verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leren en werken zoals: bewaken dat 
hun taken tijdig af zijn, de tijdspanne voor een taak nuttig invullen, plannen van 
examens, … . 
Verder leren ze ook verantwoordelijkheid nemen voor de sfeer in de groep, het 
steunen van klasgenoten alsook verantwoordelijk te zijn voor de schoolomgeving. 

2. Zelfstandigheid 

Wij nemen kinderen hun zelfstandigheid niet af, we bevorderen deze. Kinderen leren 
zelf hun materialen nemen die ze nodig hebben voor een taak, ruimen zelf hun 
werkplek op zodat die netjes is voor de volgende leerling, leren vragen stellen om hun 
zelfstandigheid te verbeteren, … .

3. Samenwerken 

Kinderen leren aan en van elkaar door samen te werken, elkaar vragen te stellen. 
Kinderen leren om elkaar te helpen en om zelf hulp te vragen als dat nodig is. 
Kinderen kunnen soms kiezen met wie ze gaan samenwerken en soms niet. 

4. Effectiviteit 

Ook in de Daltonschool bewaken we de ontwikkelingsdoelen van de kleuters en de 
leerplandoelen van de lagere school. De eindtermen zijn dezelfde als deze van elke 
andere basisschool. 

5. Reflectie 

Reflectie is stilstaan bij of nadenken over de leerstof of een activiteit van de dag. 
Doordat we reflecteren weten we waarom we bepaalde dingen leren en blijven de geleerde vakinhouden en attitudes beter beheerst. 
Dit kan na een activiteit, op het einde van de dag, na een leerwandeling,… . We reflecteren over datgene wat we zien, horen, ruiken, voelen, proeven bij activiteiten. 

 
6. Borging

Een Daltonschool kan enkel werken indien het ganse team samenwerkt en werkt aan 
dezelfde doorgaande lijn zoals het plannen van basistaken, dezelfde dagkleuren 
gebruiken,… . Ook wordt er regelmatig geëvalueerd. Aanpassingen gebeuren indien 
nodig.