Infobrochure                

2022-2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koning Albertlaan 58 – 3620 Lanaken

Tel. 089/73 06 72


Dalton Methodeschool

d’ Aspremont Lyndenlaan 1 – 3621 Rekem

Tel. 089/71 54 15

E-mail: info@bsengelsehof.be


 

 

 

 

I.       VOORWOORD

 

Beste ouders, opvoeders,

 

Wij presenteren u graag deze bundel met gegevens,  die u een overzicht geeft over de werking in onze basisschool In de Engelse Hof Lanaken en onze Dalton methodeschool te Rekem.

 

Hier zijn we alvast fier over:

Wij zijn de ENIGE SCHOOL in Lanaken, waar uw kind(eren) zijn of haar studies kan volbrengen van twee jaar en een half tot achttien jaar. Naast een basisschool en een middelbare school is er ook een “sleep-over” (internaat) op onze campus.

 

Wilt u een rondleiding of meer informatie? Neem dan gerust contact met ons op om een afspraak vast te leggen.

 

 

Vriendelijke groeten,

 

JANS SABINE

directeur

 

 

 

 

 

II.   ORGANISATIE  SCHOOLGEBEUREN

 

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag:

 

voormiddag:                                                               van 08.40 uur tot 12.15 uur.

                                                                      

namiddag:                                                                  van 13.15 uur tot 15.00 uur.

                                                          

                                                                                  

De woensdagvoormiddag:                                van 08.40 uur tot 11.55 uur.

 

 

SPEELTIJD                                                                  van 10.20 uur tot 10.35 uur.

 

 

                                   

De leerlingen zijn zeker aanwezig EEN KWARTIER voor de aanvang van de lessen.

 

 

 

 

 

 

 

 

III.      OPVANG

  1. Basisschool In de Engelse Hof Lanaken

Onze basisschool organiseert voor de kinderen opvang van 06.30 uur ’s morgens tot 08.05 uur. Daarna neemt de school het toezicht over. ’s Avonds is er opvang mogelijk tot  18.00 uur.

·         Het opvanglokaal bevindt zich in de C-blok. Parking: aan ingang poortjes Cultureel Centrum;

·         Het tarief voor de hoofdschool bedraagt € 1,00 per begonnen half uur

·         De ouders brengen hun kind persoonlijk naar het opvanglokaal;

·         De kinderen kunnen spelen en krijgen de kans taken te maken (let op: er is geen pedagogische ondersteuning);

·         De kinderen mogen het opvanglokaal niet verlaten zonder toestemming van de toezichter;

·         Bij mooi weer gaat de opvang door op de speelplaats;

·         Het aankomstuur en het vertrekuur worden automatisch digitaal geregistreerd via een digitaal registratiesysteem. Hieruit volgt de facturatie.

·         De kinderen dienen vóór 18.00 uur opgehaald te worden. Bij laattijdig ophalen, wordt er een boete van € 5,00 per begonnen kwartier aangerekend. ( respijt tot 18.05u)

·         De voor- en naschoolse opvang is fiscaal aftrekbaar tot een bedrag van € 11,20 per opvangdag.

 

  1. Dalton methodeschool te Rekem

De opvang van de leerlingen van de methodeschool loopt in samenwerking met Villa Kakelbont. Ouders kunnen contact opnemen met Villa Kakelbont: 089/73 38 97.

 

 

IV.   BRENGEN – AFHALEN VAN DE KINDEREN

 

Vestiging ‘In de Engelse Hof’

´s Morgens kunnen de kinderen de diverse ingangen gebruiken om naar de school te komen.  Ouders, die hun kind brengen of halen met de auto gebruiken ALTIJD de in- en uitgang aan de parking van het Cultureel Centrum of het pleintje “Aan de Engelse Hof”.

 


Let op!

De ingang aan de Maastrichterweg is geen in- of uitgang voor ouders. Men is dus NIET verzekerd bij gebeurlijke ongevallen. Dit is enkel een PERSONEELSTOEGANG!

 

 

REGELS VOOR DE FIETSERS:

 

  • In- en uitgang fietsers:

enkel via de ingang aan de achterkant van het CCL (parking sporthal). Het gebruik van andere in- en uitgangen, is op eigen verantwoordelijkheid.

 

  • Het is verboden te fietsen op het domein. Het betreden en verlaten van het schooldomein gebeurt met de fiets aan de hand.

 

Vestiging  “Dalton methodeschool” te Rekem

’s Morgens gebruiken de kinderen de hoofdingang langs de kleutertuin om naar school te komen.  Ouders, die hun kind brengen of halen met de auto, gebruiken ALTIJD de hoofdingang van de kleutertuin. De ingang tegenover de Proxy Delhaize is enkel een PERSONEELSTOEGANG

 

V.   SCHOOLVERZEKERING

Iedereen is kosteloos verzekerd bij ETHIAS – Prins-Bisschopssingel 73 te 3500 Hasselt. Deze verzekering dekt alle lichamelijke letsels, opgelopen bij een ongeval op school of op de NORMALE WEG van en naar huis. Schade aan kledij, fietsen, enz¼ wordt niet vergoed. Er is een maximum vergoeding van € 50,00 betreffende brillen.

 

VI.   OP WEG NAAR SCHOOL EN NAAR HUIS

Om naar school te komen en naar huis te keren, moeten de leerlingen de KORTSTE en tevens de VEILIGSTE WEG gebruiken. Ze gaan rechtstreeks naar huis en dienen zich op straat correct te gedragen. De leerlingen die per fiets komen, moeten om ongevallen te voorkomen, op- en afstappen aan de poort en hun fiets aan de hand geleiden naar het fietsrek. Zij dienen verplicht een fluovestje te dragen gedurende het hele schooljaar.

 

 

 

 

 

 

VII.   AFWEZIGHEDEN

Gelieve afwezigheden ’s ochtends telefonisch te melden, alsook de reden  en de mogelijke duur.

Hoofdschool In de Engelse Hof:                 089/73 06 72

Dalton methodeschool te Rekem:           089/71 54 15

                                                                               of info@bsengelsehof.be

Indien uw kind(eren) minder dan vier dagen afwezig blijven, gelieve dit schriftelijk (via agenda en/of verklaring na de afwezigheid) te melden aan het secretariaat, de leergroepsleider of directie. Vanaf vier opeenvolgende dagen is een medisch attest vereist (zie schoolreglement).

Besmettelijke ziekten, rode hond, luizen, enz... dienen onmiddellijk gemeld.

Een leerling, die ons door de ouders wordt toevertrouwd tij­dens de middagpauze en die zich zonder toelating aan het schooltoezicht onttrekt, wordt als onwettig afwezig beschouwd.

Leerlingen - die omwille van welke reden dan ook - de school tijdens de schooluren moeten verlaten, worden steeds afgehaald, ook al zijn ze te voet of met de fiets gekomen.

 

VIII.   OMKADERING EN BEGELEIDING

·                     De kleuterschool omvat momenteel negen kleuterklassen ( zeven klassen in ‘In de Engelse Hof’ en twee klassen in ‘In de Engelse Hof Methode’). 

 

·                     In de kleuterschool van de hoofdschool werken we met co- teaching. Twee leerkrachten staan er samen voor de klas. Hiervoor werd de infrastructuur aangepast.

 

·                     De lagere school bestaat uit zes leerjaren.  Elk leerjaar is minstens gesplitst. 

In ‘Dalton Methodeschool Rekem’ zijn er 3 graadsklassen.

 

·                     De  klassen worden aangeduid met een cijfer en de eerste letter van de familienaam van de klastitularis.   (vb. 3J = 3de leerjaar van Mevr. Janssen).

 

·                     Elk schooljaar trachten we de klassen zo evenwaardig en heterogeen mogelijk samen te  stellen.  Bij de samenstelling wordt rekening gehouden met de voorbije leerresultaten, de levensbeschouwelijke keuze, het geslacht, evenredigheid in aantal ¼

 

·                     Indien leer- en/of gedragsmoeilijkheden worden vastgesteld dan ontvangen de ouders een begeleidingsformulier met voorstellen tot aanpak.

 

·                     Op school is een C.L.B.-team zeer regelmatig aanwezig.  Kinderen worden oordeelkundig opgevolgd, ook op medisch gebied.  Deze diensten zijn gratis.

 

 

 

·                     Kinderen waarbij spraakmoeilijkheden worden opgemerkt kunnen ook op school getest worden door een logopedist mits schriftelijke toestemming van de ouders.  De keuze van logopedist is steeds vrij.

 

·                     Leerlingen van de lagere school werken met aangepaste software, ook in de kleuterklassen zijn er in elke klas computers aanwezig.

 

·                     In de kleuterafdeling is er een kinderverzorgster als extra hulp.

 

·                     Elke week krijgen onze leerlingen één uur les van een leraar lichamelijke opvoeding. Hij/zij zorgt ervoor dat uw kind(eren) fysiek in conditie blijven.

 

·                     Minstens vijf woensdagnamiddagen kunnen de leerlingen meedoen aan sportactiviteiten welke netoverschrijdend worden georganiseerd.

 

·                     Er wordt aandacht besteed aan de integratie van de diverse geledingen op de campus.

Daarvoor worden o.a. bezoek- en introductiedagen georganiseerd tussen de derde kleuterklas, het eerste leerjaar en het eerste jaar secundair onderwijs met onze zesde leerjaren.

 

·                     Informatie- en introductieavond voor basisschool In de Engelse Hof is 13 september 2022.

Informatie- en introductieavond voor Dalton Methodeschool is 13 september 2022.

 

                                                                                                                             

·                     Onze school is een weerspiegeling van de maatschappij. Een gemeenschap waar mensen wonen met diverse religies en levensbeschouwingen. Daarom hebben we in ONS basisonderwijs een VRIJE KEUZE

De ouder kan elk schooljaar van 1 juni tot 30 juni zijn keuze herbepalen. Deze wijziging gaat in het volgende schooljaar vanaf 1 september. Momenteel worden er lessen gegeven door bijzondere leerkrachten in:

 

§  de Rooms-Katholieke godsdienst    

§  de Protestants Evangelische godsdienst

§  de Orthodoxe godsdienst                

§  de Islamitische godsdienst

§  de Moraal (N.C. Zedenleer)

 

·                     Religieuze kentekenen worden niet toegestaan.

 

 

 

 

 

 

 

IX.   ZWEMLESSEN

De kleuters van de 3de kleuterklas en de leerlingen van de lagere school gaan zwemmen in het Sportcentrum “Sportoase” te Lanaken. De kleuters zwemmen gratis dankzij de financiële ondersteuning van de gemeente Lanaken.

Er worden per klas 10 zwembeurten gedurende het schooljaar georganiseerd. De kost van de zwembeurten wordt verrekend binnen de maximumfactuur.

 

X.   MAXIMUM FACTUUR